Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van ReloAdvisor B.V. (ReloAdvisor, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’), gevestigd aan: Giessenland 115, Hoornaar, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met registratienummer 75692171.

Definities

Als dit document de volgende termen bevat met een hoofdletter, in enkelvoud of meervoud, hebben deze termen de volgende betekenis:

ReloAdvisor: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ReloAdvisor B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan Giessenland 115, Hoornaar, Nederland en geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder registratienummer 75692171.

Gebruiker: iedere Gebruiker en/of klant en/of natuurlijke persoon die niet handelt in naam van een bedrijf of beroep, die diensten koopt van de Partners en/of zakelijke dienstverleners.

Partijen: ReloAdvisor en Gebruiker samen.

Condities: het huidige document, evenals mogelijke bijlagen, die de gebruikersvoorwaarden van ReloAdvisor bevatten.

Applicaties: deze omvatten websites, systemen en apps: in wezen alle digitale producten en digitale diensten die ReloAdvisor aanbiedt.

Partner: het bedrijf dat de website of de app van ReloAdvisor gebruikt en zijn producten of diensten aan de Gebruikers verkoopt voor professionele en zakelijke doeleinden.

Lead: de contactgegevens die de Partner van de Gebruiker krijgt via het online formulier op de website en/of app. Zodra een Gebruiker een offerteaanvraag indient, levert ReloAdvisor de gebruikersgegevens aan maximaal 4 Partners en/of Potentiële Partners.

Potentiële Partner: alle bedrijven die in aanmerking komen voor een gratis proefperiode voordat ze de wettelijke overeenkomst met ReloAdvisor ondertekenen. Potentiële Partners kunnen gerelateerde gegevens gedurende een beperkte tijd ontvangen (meestal 7 aanvragen als gratis proefversie).

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Gebruiker en Partner om de opdracht uit te voeren.

Gebruik: de Gebruiker die de online diensten van ReloAdvisor gebruikt en/of andere applicaties en formulieren van ReloAdvisor.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk Gebruik van de app door de Gebruikers. Door de app te openen of te gebruiken, gaan de Gebruikers uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden en alle voorwaarden die deze voorwaarden bevatten, of waarnaar wordt verwezen, of mogelijke aanvullende voorwaarden die worden beschreven op de website, het systeem of in de app. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden mag hij/zij geen de applicaties van ReloAdvisor niet bezoeken of gebruiken.

1.2  ReloAdvisor verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene- of inkoopvoorwaarden, voorwaardelijke acceptatie of andere reserveringen van de Partner.

1.3 Indien Partijen een situatie ervaren die niet expliciet in deze voorwaarden en/of een artikel van deze voorwaarden is beschreven, worden de voorwaarden op basis van een verplichte bepaling nietig en niet-afdwingbaar verklaard. Deze situatie moet worden beoordeeld op basis van deze voorwaarden, en Partijen zijn verplicht een vervangende bepaling overeen te komen in de aard van de nietige bepaling.

1.4 Zaken bepaald in clausule 3 van dit artikel hebben geen invloed op de toepassing van de andere voorwaarden en bepalingen van deze voorwaarden.

1.5 De Gebruiker is niet bevoegd om rechten en/of plichten uit de levering van diensten door ReloAdvisor en deze voorwaarden aan derden over te dragen, zonder dat deze overdracht uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen door beide Partijen.

1.6 Als ReloAdvisor geen strikte naleving van deze voorwaarden vereist, betekent dit niet dat deze bepalingen niet van toepassing zijn of dat ReloAdvisor het recht verliest om in andere gevallen de bepalingen van deze voorwaarden in acht te nemen.

Artikel 2. De Lead en betaling

2.1 De lead ontstaat tussen Gebruiker en Partner. ReloAdvisor is geen contractpartij van de lead noch van enige andere overeenkomst of transactie tussen de Gebruiker en de Partner.

2.2 De gegevens van de Partner die door ReloAdvisor worden getoond, worden als indicatie gebruikt en door de Partner als zodanig geleverd. ReloAdvisor aanvaard geen aansprakelijkheid voor de onnauwkeurigheid van de informatie die Partners aan Gebruikers verstrekken.

2.3 ReloAdvisor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van de Lead en de bijbehorende services, inclusief precontractuele acties zoals offertes of onderhandelingen, of schade die hieruit voortvloeit.

2.4 Facturatie wordt gedaan door de Partner. ReloAdvisor is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden van de gefactureerde diensten of het bedrag van de factuur.

2.5  Betaling door de Gebruiker aan de Partner, wordt gedaan onder de voorwaarden en op de manier die de Partner bepaalt (dit kan al dan niet worden gedaan met behulp van de betaalmethode via de applicatie).

Artikel 3. Registratie en gebruik van het systeem door de Gebruiker

3.1 ReloAdvisor gebruikt het systeem om de Partners een platform te bieden om hun diensten aan de Gebruikers aan te bieden en de Opdracht volledig te regelen en uit te voeren. Het systeem kan door de Gebruiker worden gebruikt om de status van aangevraagde en/of geleverde diensten te controleren, en Partners kunnen het systeem gebruiken om een overzicht te krijgen van de uit te voeren Leads.

3.2 De Partner die de lead met de Gebruiker heeft gesloten, registreert de gebruiker in het systeem, waarna de Gebruiker een link ontvangt, op het emailadres dat de Gebruiker heeft aangegeven, om zijn account te activeren en het systeem/de app te gebruiken.

3.3 Het systeem is voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik van de Gebruiker, en niet voor de doelen van Partners. Tenzij, ReloAdvisor Gebruikers specifieke schriftelijke toestemming heeft verleend voor het commerciële gebruik van het systeem, bijvoorbeeld via een contract met commerciële voorwaarden.

3.4 De Gebruiker moet akkoord gaan met deze voorwaarden voordat de Partners het account activeren.

3.5 De Partner moet zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken, deze heeft men nodig om het systeem te gebruiken.

3.6  De Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en de inloggegevens. Elke gebruiker dient de account- en inloggegevens vertrouwelijk te houden en mag de gegevens nooit aan derden verstrekken. ReloAdvisor kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens en het gebruik van het systeem door een derde partij die het wachtwoord heeft leren kennen of het wachtwoord heeft gekregen.

3.7 De Gebruiker dient ReloAdvisor onmiddellijk op de hoogte te stellen als een ongeautoriseerde derde de inloggegevens kent, en ongeautoriseerd gebruik van de email plaatsvindt, of als de Gebruiker op de hoogte is van een inbreuk op de beveiliging.

3.8 Bij het aanmaken van een account met behulp van het ReloAdvisor backend systeem dient de Gebruiker correcte, bijgewerkte en volledige gegevens te verstrekken. In geval van wijzigingen, zal de Gebruiker de gegevens onmiddellijk bijwerken en/of een verzoek daartoe indienen bij de Partner. Als andere of onjuiste gegevens worden verstrekt, behoudt ReloAdvisor zich het recht om de Gebruiker de toegang tot het systeem te weigeren. ReloAdvisor kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

3.9 Bij het activeren van het account geeft de Gebruiker ReloAdvisor zijn naam, adres, geboortedatum, een werkend telefoonnummer, geslacht en een actief emailadres.

3.10 Bij het activeren van het account moet de Gebruiker een geldig persoonlijk emailadres gebruiken dat gemakkelijk toegankelijk is. Als een account wordt geactiveerd met het emailadres van iemand anders of met een ander emailadres, behoudt ReloAdvisor het recht om deze accounts zonder kennisgeving te sluiten en om revalidatie van het account te eisen als ReloAdvisor denkt dat een ongeldig emailadres is gebruikt.

3.11 Beëindiging van het account door de Gebruiker vindt plaats op de manier die is beschreven in het systeem.

Artikel 4. Rechten en plichten

4.1 ReloAdvisor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang van een Gebruiker tot het systeem, of een deel daarvan, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te beperken, te weigeren of te beëindigen.

4.2 ReloAdvisor garandeert niet dat de inhoud van het systeem correct, bijgewerkt, volledig en betrouwbaar is, dat het systeem zonder onderbrekingen en tijdig werkt en voldoet aan de vereisten van de Gebruiker en geen defecten of fouten bevat.

4.3 ReloAdvisor kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze zijn gepost. Door de applicaties te bezoeken of te gebruiken nadat de gewijzigde Voorwaarden zijn gepubliceerd, wordt de Gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt aanbevolen dat de Gebruiker de toepasselijke Voorwaarden regelmatig leest.

4.4 ReloAdvisor behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toepassingen te stoppen of wijzigingen en updates aan te brengen in de technische aspecten, de inhoud of andere delen van het systeem.

4.5 De Gebruiker garandeert dat alle informatie die hij aan ReloAdvisor verstrekt, die afkomstig is van of verband

houdt met deze Voorwaarden, waar, volledig en correct is.

4.6 De Gebruiker stemt ermee in de Partners onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle wijzigingen met betrekking tot de juistheid van de informatie die de Gebruiker aanvankelijk aan de Partner heeft doorgeven.

4.7 De Gebruiker mag de Beveiliging van het systeem niet belemmeren of omzeilen, noch spam, virussen, malware of andere ongepaste of criminele berichten of informatie verspreiden via het ReloAdvisor-systeem.

4.8 De applicaties kunnen links naar internetwebsites en informatie van derden bevatten. ReloAdvisor is niet verantwoordelijk voor de inhoud, geschiktheid, juistheid, volledigheid en veiligheid van deze websites en informatie, of het gebruik van deze websites en informatie. Het beleid van ReloAdvisor is niet van toepassing op het verwerken van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker via de websites van derden.

4.9 In geen geval is ReloAdvisor verantwoordelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade, boetes of speciale, incidentele of andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met, maar niet beperkt tot, toegang, gebruik of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot het systeem of de inhoud ervan. Zelfs indien ReloAdvisor op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, behalve en voor zover dergelijke schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van ReloAdvisor of haar ondergeschikten, en/of indien veroorzaakt door omstandigheden waarvoor ReloAdvisor verantwoordelijk kan worden gehouden op basis van verplichte bepalingen.

4.10 ReloAdvisor is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van het systeem als gevolg van overmacht of technische onderbrekingen.

4.11 Indien en voor zover enige aansprakelijkheid van ReloAdvisor optreedt, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de onderhavige zaak, gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering en in aanmerking voor vergoeding/betaling.

4.12 In geval van overmacht aan de zijde van ReloAdvisor staat ReloAdvisor vrij om de uitvoering van de diensten te kiezen en het gebruik van het systeem uit te stellen zonder aansprakelijk te worden gesteld voor schadevergoeding.

4.13 Als de gebruiker in een land of staat woont die de bovengenoemde uitsluitingen of beperkte aansprakelijkheid in deze bepaling weigert, en de rechtskeuze in deze voorwaarden niet van toepassing is, zijn dergelijke uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing. In een dergelijk geval is de uitsluiting of beperking beperkt tot de maximaal toegestane omvang volgens de toepasselijke wetgeving.

Artikel 5. Privacy en gegevensbescherming

5.1 ReloAdvisor respecteert de privacy van de Gebruiker en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en alleen ter beschikking wordt gesteld aan beoogde partijen die ReloAdvisor ondersteunen om de overeenkomst uit te voeren of de doelstellingen te realiseren. ReloAdvisor maakt gebruik van een Cookiebeleid en een Privacyverklaring. De Gebruiker kan deze documenten vinden in het systeem.

5.2 De verwerking van persoonsgegevens maakt deel uit van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Europese Unie gebruikt om persoonsgegevens en de privacy van burgers te beschermen. Door het account te registreren en de Voorwaarden goed te keuren, machtigt de Gebruiker ReloAdvisor om zijn persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken. In overeenstemming met de AVG heeft de Gebruiker het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, evenals andere rechten met betrekking tot het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.

5.3 ReloAdvisor’s Privacyverklaring specificeert het gebruikte verwerkingssysteem en de doelen die zijn bedoeld bij het verzamelen van persoonlijke gegevens. ReloAdvisor gebruikt de door de Gebruikers verstrekte aanvragen om verzoeken te verwerken en de aangeboden diensten te leveren.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten en gebruikersinhoud

6.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de toepassingen van ReloAdvisor, de relevante services en software, evenals alle informatie en afbeeldingen, behoren toe aan ReloAdvisor en/of haar licentiegevers. Deze mogen niet worden gekopieerd of gebruikt zonder afzonderlijke schriftelijke toestemming van ReloAdvisor, behalve in de gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan.

6.2 Geen enkel deel van deze Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan de Gebruiker over te dragen. Het is de Gebruiker toegestaan om het systeem te gebruiken, maar dit Gebruik is beperkt tot hetgeen is beschreven in de Voorwaarden. De Gebruiker mag de intellectuele eigendomsrechten van ReloAdvisor en/of zijn licentiegevers niet schenden.

6.3 ReloAdvisor biedt de Gebruiker hiermee een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruikersrecht voor de duur van de diensten in overeenstemming met artikel 4 van deze Voorwaarden om het systeem in overeenstemming met deze Voorwaarden te gebruiken.

6.4 ReloAdvisor is gerechtigd om dit gebruikersrecht te verstrekken of in te trekken, zoals bedoeld in de vorige bepaling, als de Gebruiker zijn verplichtingen in overeenstemming met de Voorwaarden niet is nagekomen.

6.5 Informatie, inclusief gegevens, die de Gebruiker opslaat of verwerkt in het systeem is en blijft eigendom van de Gebruiker. ReloAdvisor heeft een gebruikersrecht om deze informatie te gebruiken voor de huidige en toekomstige services die ReloAdvisor via het systeem levert.

6.6 Als de gebruiker ReloAdvisor-informatie verzendt, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, verleent de Gebruiker ReloAdvisor een onbeperkt en eeuwig gebruikersrecht om deze informatie voor het systeem te gebruiken. Dit is niet van toepassing op informatie die de Gebruiker expliciet als vertrouwelijk markeert.

6.7 ReloAdvisor behoudt alle rechten en bevoegdheden op basis van de Nederlandse auteursrechtwetgeving en andere internationale intellectuele wet- en regelgeving. ReloAdvisor heeft het recht om de ontvangen informatie te gebruiken om een opdracht ook voor andere doelen uit te voeren, voor zover het geen vertrouwelijke informatie van de Gebruikers aan derden en Partners vrijgeeft.

6.8 Gebruikersinhoud die de Gebruiker aanbiedt, inclusief het plaatsen van beoordelingen – ongeacht de manier waarop de gebruikersinhoud wordt aangeboden – mag de wet of wetgeving niet overtreden, mag de rechten van derden niet schenden of mag niet lasterlijk en/of onwettig zijn jegens ReloAdvisor, de partners en/of derden.

6.9 In het geval (in het oog van ReloAdvisor) een schending door de Gebruiker van zaken beschreven in bepalingen 1, 2 en 8, is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade, zoals schade die voortvloeit uit de schending van intellectuele eigendomsrechten, goodwill en de goede naam van ReloAdvisor.

Article 7. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

7.1 Alle rechtsverhoudingen tussen de partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

7.2 Geschillen tussen Potentiële Partners, Partners en Gebruikers, ook als deze voortkomen uit het juiste of oneigenlijke gebruik van de applicaties, maken geen deel uit van deze voorwaarden en kunnen nooit leiden tot aansprakelijkheid van ReloAdvisor.

7.3 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zullen, voor zover de dwingende wet het niet andere beschrijft, eerst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland.